Η Waste & Water εξασφαλίζει σε συνεργασία με τις Βιομηχανίες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης την κατασκευή, την λειτουργία και συντήρηση και τον έλεγχο των συστημάτων ύδρευσης και αναλυτικότερα:

  • Κατασκευή διυλιστηρίων
  • Υδραυλικές μελέτες
  • Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων
  • Έλεγχος της ποιότητας του νερού μέσω ειδικών αναλύσεων
  • Έλεγχος και επισκευή διαρροών δικτύου
  • Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, φίλτρανσης, αποσκλήρυνσης, απολύμανσης και απιονισμού

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων είναι συνεχείς και επί εικοσιτετραώρου βάσεως και σε περίπτωση δυσλειτουργίας η επέμβαση της υπηρεσίας είναι άμεση ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υδροδότηση του τομέα.