Η Waste & Water έχοντας αποκτήσει τεράστια τεχνογνωσία στην σύνταξη, τον συντονισμό και την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων συμμετέχει στην διεξαγωγή εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, αναπτύσσοντας συνεργασίες με πληθώρα πανεπιστήμιων και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και με άλλες επιχειρήσεις και φορείς τον Περιβαλλοντικού Τομέα.

Με γνώμονα την καινοτομία, ως βασικό μοχλό ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, σχεδιάζει και υποστηρίζει την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων επιδιώκοντας την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη πιλοτικών δοκιμών, την εφαρμογή νεών διεργασιών και περιβαλλοντικών πρακτικών, συμβάλλοντας ενεργά στην παραγωγή καινοτόμων περιβαλλοντικών προϊόντων με σκοπό στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η Waste & Water είτε ως συντονιστής εταίρος, είτε ως διαμεσολαβητής καινοτομίας συμβάλλει στην γένεση και επιλογή των εκάστοτε καταλληλότερων μεθόδων και ιδεών, στην διασύνδεση των εταίρων της επιστημονικής -ερευνητικής κοινότητας με τη βιομηχανία, την διοργάνωση συζητήσεων για συλλογή και ανταλλαγή ιδεών, τον συντονισμό των ενδιαφερόμενων εταίρων και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη κοινότητα.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Εντοπισμός & ανάλυση των λειτουργικών/τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων
Διερεύνηση & επιλογή του κατάλληλου ερευνητικού προγράμματος
Διασύνδεση επιστημονικής -ερευνητικής κοινότητας με παραγωγικούς φορείς
Εκπόνηση αναλυτικής μελέτης σκοπιμότητας
Υποστήριξη, παρακολούθηση & διαχείριση υλοποίησης του έργου (σύνταξη εκθέσεων προόδου, εξειδικευμένων ερευνητικών πρωτοκόλλων–τεχνικών, δράσεις κατάρτισης και διάχυσης αποτελεσμάτων κλπ.)