Στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και την τεκμηρίωση της αξιοπιστίας τους με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας, η Waste & Water είναι πιστοποιημένη κατά ELOT EN ISO 9001:2015, με απώτερο σκοπό να εφαρμόζει ένα επικαιροποιημένο και ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στην Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον.

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει στην αξία και χρησιμότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του και το αποδεικνύει:

α. Μεταδίδοντας στο προσωπικό και τους συνεργάτες την πίστη για τη σπουδαιότητα της ποιότητας, ήτοι του να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του πελάτη καθώς και η σχετική νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμοί.

β. Καθορίζοντας την πολιτική της Εταιρείας για την ποιότητα, καθώς και τους συγκεκριμένους στόχους της ποιότητας αυτής.

γ. Διεξάγοντας ανασκοπήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

δ. Εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους (προσωπικό, μέσα και κονδύλια).

Πεπεισμένοι για την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, δηλώνεται ότι η εταιρεία μας, δεσμεύεται για την εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος στις εγκαταστάσεις και για την τήρηση των παρακάτω αρχών που συνιστούν την πολιτική ποιότητος της εταιρείας μας:

  • Στην πιστή εφαρμογή και στην συνεχή βελτίωση του συστήματος σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και το εγχειρίδιο του συστήματος.
  • Στη συνεχή ενημέρωση, παρακολούθηση και εναρμόνιση με εθνική και κοινοτική νομοθεσία σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών.
  • Στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων που εμπορεύονται από τη “Waste & Water”, αντιμετωπίζοντας βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών, έγκαιρα και έγκυρα παράπονα ή ενστάσεις.
  • Στην συνεχή εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν αφενός την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος και αφετέρου την ευαισθητοποίηση του προσωπικού για θέματα ποιότητος, καθώς και σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
  • Στην θέσπιση σε ετήσια βάση συγκεκριμένων, μετρήσιμων και εφικτών στόχων η υλοποίηση των οποίων αποτελεί δέσμευση για την εταιρεία και υποχρέωση για το προσωπικό.
  • Στην αναγνώριση και διαχείριση σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και την εκτίμηση επικινδυνότητας, ώστε να προλαμβάνει τους τραυματισμούς, τις ασθένειες και τα δυσμενή περιστατικά, που μπορεί να προκύψουν από τις δραστηριότητές της και θα μπορούσαν να βλάψουν το προσωπικό της, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, τα υλικά και το περιβάλλον.
  • Στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και στην προστασία των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς μεθόδους και διαδικασίες λειτουργίας, τόσο για τις συνήθεις εργασίες όσο και για περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών.
  • Στην ελαχιστοποίηση αποβλήτων και αύξηση ανακύκλωσης στα πλαίσια των διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων, στην διασφάλιση την υπεύθυνης χρήσης ενέργειας και νερού και να λαμβάνει υπόψη παράγοντες υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος, κατά το σχεδιασμό των εργασιών και τη λήψη αποφάσεων
  • Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή της πολιτικής του οργανισμού καθώς και των αντικειμενικών σκοπών και στόχων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση και στηρίζουν την εν λόγο πολιτική.