Η Waste & Water, ως εταιρία διαχείρισης και κατασκευής βιολογικών καθαρισμών και μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων όπως και εξοπλισμού αυτών, δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στην Υγεία, Ασφάλεια και το Περιβάλλον.

Η Waste & Water λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί η ίδια να προκαλεί άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον, και θέλοντας να προστατεύσει και να προάγει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της, καθώς και τρίτων μερών, δεσμεύεται:

  • · Να συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις, τους κώδικες πρακτικής και κανονισμούς και να θέτει η ίδια αυστηρές απαιτήσεις, όπου η υπάρχουσα νομοθεσία δεν επαρκεί για να προστατέψει την υγεία, ασφάλεια και το περιβάλλον
  • · Να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τους κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και να εκτιμά την επικινδυνότητα ώστε να προλαμβάνει τους τραυματισμούς, τις ασθένειες και τα δυσμενή περιστατικά, που μπορεί να προκύψουν από τις δραστηριότητές της και θα μπορούσαν να βλάψουν το προσωπικό της και αυτό τρίτων, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, τα υλικά και το περιβάλλον
  • · Να παρέχει κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση στους εργαζόμενους σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, ώστε να έχουν περιβαλλοντική συμπεριφορά και αντίστοιχο έλεγχο των εργασιών τους
  • · Να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο και να προστατεύει τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς μεθόδους και διαδικασίες λειτουργίας, τόσο για τις συνήθεις εργασίες όσο και για περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών
  • · Να ελαχιστοποιεί τα απόβλητα και να αυξάνει την ανακύκλωση στα πλαίσια των διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων, να διασφαλίζει την υπεύθυνη χρήση ενέργειας και νερού και να λαμβάνει υπόψη παράγοντες υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος, κατά το σχεδιασμό των εργασιών και τη λήψη αποφάσεων
  • · Να προσπαθεί για τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης στην υγεία, ασφάλεια και το περιβάλλον και να κοινοποιεί περιοδικά την πρόοδό της
  • · Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για να πραγματοποιεί τους στόχους που θέτει για την Υγεία, Ασφάλεια και το Περιβάλλον και για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης
  • · Να επικοινωνεί τη δέσμευσή της για την Υγεία, Ασφάλεια και το Περιβάλλον στους εργαζόμενους, προμηθευτές, πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου λειτουργεί.