Η Waste & Water, δεσμεύεται όπως χειρίζεται στα πλαίσια της νομιμότητας το σύνολο των εργασιακών θεμάτων της και πιο συγκεκριμένα:

1.  Ειλικρινής και ηθική συμπεριφορά

Το να κάνουμε τα πάντα με ασφάλεια και με εντιμότητα σημαίνει ότι πρέπει πάντα η συμπεριφορά μας να είναι ειλικρινής, νόμιμη και ηθική. Η λήψη ηθικών αποφάσεων απαιτεί την καλύτερη δυνατή κρίση μας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας μας ενδέχεται να μην καλύπτει κάθε θέμα που τυχόν θα αντιμετωπίσουμε, παρέχει όμως κατευθύνσεις για τη συνεργασία μας με συναδέλφους, πελάτες αι συνεργάτες, καθώς και για την αντιμετώπιση ζητημάτων ηθικής ή συμμόρφωσης τα οποία ενδέχεται να προκύψουν στην εργασία μας.

H συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι θεμελιώδους σημασίας για την ασφαλή και έντιμη διενέργεια όλων μας των πράξεων. Πολιτική μας είναι η πλήρης συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες.

Πέραν τούτου, οφείλουμε να ακολουθούμε την ηθική που επιβάλλεται από την αρχή της μη κατάχρησης εξουσίας με γνώμονα την προστασία των αδυνάτων έναντι των ισχυρών.

Για την τήρηση και τον έλεγχο της ειλικρινούς και ηθικής συμπεριφοράς της Waste & Water ορίζεται ως υπεύθυνος και θεματοφύλακας ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής.

 

2. Πρόληψη κατά της διαφθοράς

Η νομοθεσία κατά της διαφθοράς απαγορεύει σε νομικά και φυσικά πρόσωπα την απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος μέσω δωροδοκίας κρατικών αξιωματούχων ή ιδιωτών. H Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τους ισχύοντες Νόμους περί μη διαφθοράς.

Ποτέ δεν πρέπει να προσφέρουμε ή να αποδεχόμαστε παράνομες πληρωμές ή δωροδοκίες, ή να διευκολύνουμε ενέργειες διαφθοράς οποιουδήποτε είδους. Η εν λόγω απαγόρευση των δωροδοκιών ισχύει και για τρίτα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της Waste & Water, όπως αντιπρόσωποι, ανάδοχοι και σύμβουλοι που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό της μας. Στην Πολιτική Πρόληψης Διαφθοράς μας αναφέρονται οι γενικές απαιτήσεις για την πρόληψη της διαφθοράς και των δωροδοκιών. Κάθε εργαζόμενος απαιτείται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτής της Πολιτικής.

Τα δώρα και οι δραστηριότητες ψυχαγωγίας που ανταλλάσσονται μεταξύ της Waste & Water και τρίτων θα πρέπει να σχετίζονται με νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς. Τα δώρα και η ψυχαγωγία θα πρέπει επίσης να παρέχονται σε εύλογο βαθμό και σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πρόληψης της διαφθοράς και των δωροδοκιών.

Για την τήρηση και τον έλεγχο της πολιτικής για την Πρόληψη κατά της διαφθοράς της Waste & Water ορίζεται ως υπεύθυνος και θεματοφύλακας ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής.